OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují v souladu s ustanovením obchodního zákoníku smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím (FERROKONT, s.r.o. Letovice, Česká 632/62, IČO 25 30 43 05), a kupujícím.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je sjednaná dodávka zboží nebo služeb.

III. Cena, placení a fakturace

Kupní cena je sjednána na základě ceníku prodávajícího, který je platný v den, kdy kupující objednává zboží. Prodávající sdělí cenu kupujícímu formou cenové nabídky s časově omezenou platností. Kupující dá souhlas s cenou podpisem objednávky, kupní smlouvy, cenového ujednání nebo dodacího listu.

Standardně je cena stanovena bez DPH, jako EXW.

Splatnost faktur je běžně 14 kalendářních dní. Individuálně, v závislosti na platební morálce odběratele, je možné splatnost stanovit odlišně. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího nebo složením finanční hotovosti na pokladnu prodávajícího.

Vlastnické právo k dodávanému výrobku/zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (smluvní pokuta, úrok z prodlení, atd.).

V případě, že kupující nezaplatí za dodané zboží v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu a to v prvních 30-ti dnech ode dne splatnosti ve výši 0,05% a dále pak 0,1% z celkové nezaplacené částky za každý kalendářní den prodlení. V případě, že kupující nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, má prodávající právo od smlouvy ustoupit. V tomto případě není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

IV. Dodací lhůta

Termín dodání zboží závisí na konkrétní objednávce, druhu zboží či charakteru služeb a je stanoven v příslušné kupní smlouvě. Způsob dodání je dohodnut se zástupcem prodávající firmy a kupujícím.

Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu dodávky převzít.

V. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení prodávajícího nebo kupujícího od smlouvy se kupující zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího veškeré odebrané a přitom neuhrazené zboží včetně služeb.

Prodávající může od smlouvy ustoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou dohodnuté zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

Odstoupit od smlouvy je oprávněn prodávající také v případě, že kupující nedodá dohodnuté podklady pro realizaci zakázky.
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci.

Prodávající je v takovém případě povinen informovat kupujícího a má pak právo prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

VI. Další ujednání

Prodávající poskytuje kupujícímu na své vlastní výrobky záruku v délce 6 měsíců ode dne převzetí výrobku/zboží.

Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu a to nejpozději do 7 dnů po převzetí zboží a skryté vady nejpozději do 6 měsíců. V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení je prodávající povinen vady odstranit opravou, náhradním plněním, nebo jiným způsobem dle dohody s kupujícím, a to nejpozději do 2 měsíců po oznámení reklamace.

Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Škoda vzniklá později nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit smluvenou kupní cenu.

VII. Závěr

Společnost FERROKONT, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu VOP. Případná změna bude řádně zveřejněna a dotkne se objednávek přijatých až po datu zveřejnění a nabytí účinnosti.

V Letovicích dne 27. 04. 2004
Miloslav Bursa
jednatel společnosti

Zpracovávám...

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY? NAPIŠTE NAM!